Lesnictví

„Lesy předcházejí lidstvo, pouště je následují.“

François-René de Chateaubriand

 

Jsme pyšní na to, že se o naše lesy můžeme starat a podílet se tak na zachování typického rázu krajiny Českomoravské vrchoviny. Tu bude obdivovat ještě několik generací po nás.

Snažíme se o dlouhodobou životnost a přirozenou obnovitelnost lesů.

Zveme Vás na procházku do našich lesů – přijďte nasát energii a vyčistit mysl.

Prosíme jen, respektujte desatero pro návštěvníky lesa.

Aktuality z lesnictví

Setkání lesníků Vysočiny

Zveme vás na 26. ročník Setkání lesníků Vysočiny. Kinský Žďár, a.s. – Pěstujeme lesy pro další generace!

Den otevřených lesů 2023

Seznamte se s prací lesníků ze společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. při komentované vycházce z Cikháje na Žákovu horu. Akce se bude konat 13. 5. 2023.

Den otevřených lesů

Seznamte se s prací lesníků ze společnosti KINSKÝ Žďár, a.s. na naučné stezce kolem Konventního rybníku. Na zámecké terase bude připraveno grilování zvěřinových klobás, ryb nebo točené jedlovosmrkové pivo. Od 13.00 zahraje Zelenohorská kapela.

Den otevřených lesů – Nestátní vlastníci ukáží veřejnosti, proč je důležité v lese hospodařit

Přiblížit veřejnosti práci a priority nestátních vlastníků lesů. Ukázat principy trvale udržitelného hospodaření v lese a jejich důležitost pro vyrovnání se s dopady klimatické změny. Připomenout, co vlastníci prostřednictvím svého majetku poskytují celé společnosti. To jsou hlavní cíle pilotního ročníku akce Den otevřených lesů, která proběhne 18. června 2022 po celé republice. Jejím pořadatelem je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

O našich lesích

Naše lesy se nachází na území okresů Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.

 
Celkově se staráme o více než 5 700 ha lesů od nadmořské výšky 505 m n.m. u řeky Sázavy až po 810 m n. m. na vrcholu Žákovy hory. 


Pod zmíněnou Žákovou Horou také pramení řeka Svratka. V našich lesích však pramení ještě další 3 významné řeky - Oslava, Sázava a Doubrava.

Vodohospodářský význam oblasti podtrhuje fakt, že všechny lesní porosty jsou součástí Chráněné oblasti povrchové akumulace vod. 


Přijďte se projít do lesa a načerpat energii do společnosti smrků, jedlí, buků, modřínů a dalších krasavců. V našich lesích je zastoupení jednotlivých druhů následující: 
 

Smrk 82 %

Borovice 4 %

Modřín 2 %

Jedle 2 %

Buk 6 %

Javor 1 %

Olše 2 %

Bříza 1 %

 

Lesní porosty jsou součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Přírodní rezervace

Na území našich lesů se nachází 3 národní přírodní rezervace – Žákova hora, Radostínské rašeliniště a Dářko. Všechny jsou částmi oblastí NATURA 2000


Žákova hora

Výjimečně zachovalý komplex pralesovitého lesa vyšších poloh Žďárských vrchů je biotopem řady organismů, které již z okolí vymizely. Nachází se asi půl druhého kilometru od obce Cikháj na rozloze přes 38 hektarů. Bukové lesy jsou promíchány s javory klenem a mléčem, smrkem ztepilým, ojediněle zde roste olše lepkavá, jilm horský, jasan ztepilý a jeřáb ptačí. Četně jsou v území rozšířeny lišejníky a mechorosty. Z jara se v podrostu rozkládají koberce bylin, z nichž jmenujme alespoň svízel vonný, dymnivku dutou a jedovaté vraní oko čtyřlisté. Ve vyšších polohách se vyskytuje ptačinec dlouholistý, ve vlhčích částech kromě kapradin například čarovník alpský nebo rozrazil horský. V pralesovitých jedlo-bukových lesích žije několik druhů mravenců, střevlíků a řady dalších bezobratlých. Území obývají čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý nebo ještěrka živorodá, dále hraboš mokřadní, netopýr stromový aj. Les je také domovem jelení zvěře. 

Do takřka nedotčeného odlehlého pralesního hvozdu zasáhla v minulosti těžba dřeva k výrobě dřevěného uhlí pro potřeby okolních sklářských hutí. Po nich však docházelo bez zásahu člověka opět k přirozené obnově lesa. 

Na vrcholu Žákovy hory byl v roce 1946 zřízen jeden z bodů základní trigonometrické sítě ČR. Pro návštěvníky zde byla vybudována naučná stezka ochrany přírody Žákova hora-Tisůvka.

 

Radostínské rašeliniště

Na plochém rozvodí s rozvětvením vod do řek Sázavy a Doubravy asi kilometr od obce Radostín vzniklo rašeliniště s výměrou cca 35 hektarů s hloubkou rašelinných vrstev až 3,26 m. Území je součástí druhého největšího rašelinného ložiska Březina, s odhadovanou kubaturou přes 2 mil. m3 rašeliny na ploše 107 hektarů. Až do I. světové války se zde těžila rašelina tzv. borkováním, dnes je významným objektem vědeckého výzkumu. Na hlubokých rašelinách roste převážně borovice lesní a její kříženci s borovicí blatkou, smrk ztepilý a bříza pýřitá. V podrostu se mezi vřesem obecným a keříčky borůvky černé a brusinky obecné bělají trsy suchopýru pochvatého. Načervenalé koberce rosnatky okrouhlolisté jsou doplněny například kyhankou sivolistou nebo zábělníkem bahenním. Bylo zde zjištěno přes 350 druhů motýlů, např. modrásek stříbroskvrnný nebo okáč stříbrooký. Nachází se zde vzácná píďalka prameništní, dosud jen na čtyřech místech Moravy je zde potvrzený výskyt vážky čárkované. Hojní jsou obojživelníci, zejména ropucha obecná, běžnými druhy plazů jsou ještěrka živorodá a slepýš křehký. Hnízdí zde mj. datel černý, puštík obecný, bekasina otavní, linduška luční, bramborníček hnědý, pěvuška modrá a ťuhýk obecný.
 

 

Dářko

Na území téměř 65 hektarů nedaleko obce Radostín se rozkládá nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny. Z pokryvu rašeliníků a mechů vystupují bílé trsy suchopýru pochvatého. V podrostu se hojně objevují keříčky borůvky černé, brusinky obecné, vlochyně a klikvy bahenní nebo vřesu obecného. Své místo zde má také vzácná masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá, zábělník bahenní nebo vrba rozmarýnolistá. Na rašeliniště je vázán též výskyt řady bezobratlých, z nichž jmenujme alespoň desítky motýlích druhů. Dnešní území rezervace bylo kolem roku 1480 ovlivněno založením rybníka Velké Dářko. Oblast je okrajově zpřístupněna naučnou stezkou ochrany přírody Dářko.
(Zdroj: Vysočina Tourism, příspěvková organizace)
 

Lesní hospodaření


Hlavní cíle hospodaření na lesním majetku jsou:
  • uplatňování podrostního způsobu hospodaření s cílem dosažení přirozené obnovy porostů
  • ekonomicky únosná přeměna druhové skladby porostů
  • rozčlenění a stabilizace plošně nadprůměrně zastoupených porostů 7. a 8. věkového stupně / důsledek kalamity v roce 1930 /
  • vytvářet podmínky pro dlouhodobou produkční a ekonomickou vyrovnanost hospodaření
  • využívat technologie šetrné k přírodnímu prostředí

 

Reprodukční materiál /osivo, sazenice / je přednostně zajišťován z vlastních genových základen pro buky, jedle a smrky.

 

Společnost získala osvědčení o účasti v certifikaci lesů podle certifikačního systému (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) a to na celý LHC Kinský Žďár.

Certifikace je platná do 30. 9. 2024

PDF certifikát v ČJ

PDF certifikát v AJ

PDF certifikát v AJ

 

Dále je vlastníkem certitikátu Certificate of Group Forest Management Registration s platností do 30. 1. 2029. 

PDF FSC

 

Služby

V souvislosti s lesním hospodářstvím nabízíme tyto služby: 

 

  • prodej surového dříví – pilařská kulatina, vlákniny, palivové dříví

 

Pro podrobnější informace prosím kontaktujte p. Ing. Jana Sováka, tel: 564 565 227, mob. 603 847 812, email: j.sovak@kinsky-zdar.cz

Myslivost

Firma KINSKÝ Žďár, a.s. má vlastní honitbu „Zámek Žďár“ o výměře 5 711 ha, kterou obhospodařuje ve vlastní režii. Jedná se o honitbu lesní v nadmořské výšce 560  až  810 m. Lesní porosty tvoří z 90% smrk. Zemědělské pozemky přiléhající k porostním okrajům tvoří 12% výměry.

Hospodaříme se zvěří vysokou, černou a srnčí.

Veškeré myslivecké hospodaření je podřízeno udržení škod zvěří na lesních porostech na únosné míře. Z tohoto důvodu jsou početní stavy zvěře udržovány na minimálních stavech. 

Lesní pedagogika

Snažíme se, aby také budoucí generace pochopily, v čem tkví krása práce v lese a starání se o les.

Proto každým rokem v červnu pořádáme Den s lesníkem.

Žáci 4. ročníků základních škol ze Žďáru nad Sázavou stráví jedno dopoledne ve společnosti našich hajných a lesních pracovníků. Společně si projdou naučnou stezku kolem Konventského rybníka (start a cíl je v areálu zámku Žďár). Na vybraných stanovištích děti zažijí ukázky práce v lese - sázení a kácení stromků, práce s koněm a s vyvážecí technikou, dozví se základní informace o myslivosti.  

Kontaktní osoba: Ing. J. Sovák: j.sovak@kinsky-zdar.cz, telefon: 564 565 227, mob. 603 847 812. 

Desatero návštěvníka lesa

1. Kdo v lese křičí, zvěř neuslyší!
2. Semenáčky a sazeničky netrhej, raději je obcházej!
3. Lesní plody mlsej a i zvěři je dopřej!
4. Na kole a běžkách po značených stezkách a cestách!
5. Mimo vyznačené stezky choď vždy jen pěšky!
6. Nechoď, kde se kácí stromy, můžeš býti ohrožený!
7. Pro táboření si vybírej jen vyhrazená místa, tam je bezpečnost tvá i lesa jistá!
8. Nerozdělávej oheň v lese, před požárem se les i zvěř třese!
9. Krásy přírody obdivuj a vždy ochraňuj!
10. Vždy na les pamatuj a odpadky do něj nevhazuj!

 


Zdroj: Českomoravská myslivecká jednota
 

Fotogalerie