O nás

Organizační struktura

Společnost byla založena dne 13. května 1992 jako společnost KINSKÉHO RYBÁŘSTVÍ, s.r.o. V roce 2006 změnila svoji právní formu na základě rozhodnutí valné hromady KINSKÉHO RYBÁŘSTVÍ, s.r.o. na akciovou společnost KINSKÉHO RYBÁŘSTVÍ, a.s. Následně v roce 2007 změnila i svůj název na KINSKÝ Žďár, a.s.

Od svého vzniku v roce 1992 byla vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C 5789. Od roku 2006, kdy došlo ke změně právní formy, je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložce číslo 4573. V čele společnosti stojí generální ředitel, který je současně předsedou představenstva. Představenstvo má 4 členy.

 

Představenstvo Funkce
KINSKY CONSTANTIN NORBERT  Předseda představenstva 
KULHÁNEK PETR Člen představenstva 
SOVÁK JAN Člen představenstva 

 

 

 

Výroční zprávy

Jednotlivé výroční zprávy společnosti zde ke stažení:

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

 

 

Starší výroční zprávy jsou dostupné ve Sbírce listin

Valná hromada

V současné době není na programu žádná valná hromada.

 

 

Dotační programy

Rekonstrukce lesní cesty

Jsme velmi rádi, že jsem díky dotaci na projekt Rekonstrukce lesní cesty, mohli zrekonstruovat lesní cestu, která tvoří hlavní obslužnou komunikaci v dotčené části lesního komplexu polesí Cikháj.

Cílem projektu je rekonstrukce lesní cesty, která je nyní široká 4 m a její délka je 1266 m. Koncipovaná je na rychlost 20 km/ hod. Součástí rekonstrukce byla rovněž úprava a zpevnění stávajících hospodářských sjezdů z komunikace, zpevnění propustků a sklady dřeva. Realizací projektu došlo ke zvýšení kategorie lesní cesty na 1L. Vozovka byla provedena z asfaltobetonu. 

Na základě výběrového řízení akci realizovala firma COLAS CZ, a.s.

 

Publicita projektů z OP Rybářství

Číslo projektu: CZ.08.02.01/04/23_004/0000129

Název projektu: Kompenzace naše rybníky

Cíl projektu: Cílem projektu je podpořit jednotlivé mimoprodukční funkce rybníků, které umožní kompenzovat ekonomické ztráty podniků akvakultury, které vznikly na základě plnění celospolečenských služeb a cílů v oblasti klimatu a životního prostředí a povedou k zachování konkurenceschopnosti.

Výsledek projektu: Projekt bude přispívat k zachování konkurenceschopnosti, odolnosti odvětví, k posílení biodiverzity a snížení dopadů změny klimatu.

 

 

Vápenice - lesní školka

Jsme velmi rádi, že jsem díky dotaci na projekt Vápenice - lesní školka, mohli vytvořit novou aktivitu v naší pěstební činnosti. Máme nyní vytvořeny podmínky pro vlastní výrobu sazenic z vlastního osiva. Můžeme tak využít své vlastní uznané jedlové porosty, které chceme zachovat jako autochtonní zdroj osiva (místní a výjimečný).

Cílem projektu je v lokalitě Pilského lesa, oplocení části lesního pozemku včetně manipulačních vjezdů, jde vlastně o znovuobnovení původní historické lesní školky. Zde jsme vytvořili produkční plochu lesní školky o velikosti cca 3200 m2. Plocha je v celé rozloze oplocená (80 x 40 metrů) a má 2 brány. Uvnitř plochy budou záhony na pěstování sazenic.. Plánujeme vytvořit i tzv. semeniště, ale to není přímou součástí projektu, protože bude vytvořeno v jiné části našeho hospodářství. Na základě výběrové řízení akci realizovala firma Michal Kursch - MPC ploty a brány

 

 

Oprava kamenné nádrže

Kamenná nádrž byla v minulosti užívána jako zásobník vody ve varně bývalého pivovaru, vyrobená ve 2. pol. 18. století. Objekt s nádrží přímo sousedil s objektem varny a přímo navazoval na technologii výroby piva. Nádrž přečkala i bourání varny v 60. letech 20. století. Až při stavebních úpravách v roce 2014 došlo k přesunu o 5 m vedle původního místa, aby se předešlo jejímu sesunutí.

Nádrž je vyrobena ze žuly, je povrchově kamenicky opracována. Před opravou byla povrchově znečištěna prachem a v menší míře řasami, ve hmotě kamene byly znatelná koroze železa. Železné kotvy byly silně korodované. Na samotné hmotě kamene bylo patrné zvětrání. V jednom místě spodního dílu nádrže byla prasklina, která byla v minulosti zpevněna dvěma železnými kramlemi ve dně a dvěma z boku.

Opravená žulová nádrž se stala výstavním exponátem v areálu zámeckých sádek v sousedství muzea a stala se součástí prohlídkové trasy.

Díky dotačnímu programu s podporou Města Žďár nad Sázavou a Kraje Vysočina byla provedena oprava, kterou realizovala firma AQUASYS, spol. s. r. o. a Granit Lipnice s. r. o. Za podporu velice děkujeme.

 

 

Pořízení nové odvozní soupravy dfg

V rámci dotačního programu poskytnutého Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) se nám podařilo obohatit a zmodernizovat naši lesní techniku nákupem nové odvozní soupravy.

 

 

 

Společnost KINSKÝ Žďár, a.s. děkuje za projevenou důvěru, kterou dostala v rámci těchto dotačních programů:

 

Obnova kulturní památky 2019

V průběhu roku 2019 prošly renovací tři skleněné přepážky s dveřmi na chodbách bývalé Šlechtické akademie, které jsou hojně navštěvovány nejen širokou veřejností.

Dále byla vyrobena replika vjezdových vrat v obvodové zdi zámeckých sádek. Jejich funkčnost umožní návštěvníkům Muzea nové generace plynulý přechod z areálu Zámku na hráz rybníka Konvent včetně výhledu na poutní kostel Zelená hora. 

Oboje jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře Kraje Vysočina a Města Žďár nad Sázavou

 

 

Publicita projektů z OP Rybářství

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000757

Název projektu: Nákup doplňkového vybavení do rybářství

Cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude pořízení vybrané techniky a vybavení -traktorového návěsu, vaniček, beden a nádrže. Veškeré vybavení bude dále využíváno i po době udržitelnosti v rybničním hospodářství žadatele.

 

 

Publicita projektů z OP Rybářství

Číslo projektu: CZ.10.5.110/5.3/0.0/18_013/0000763

Název projektu: Modernizace zpracovny

Cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení vah, udírny s rošty a vozíkem, výrobníku ledu a elek. odpuzovače. Veškeré vybavení bude využíváno i po ukončení projektu ve zpracovně ryb žadatele.

 

 

Publicita projektů z OP Rybářství

Číslo projektu: CZ.10.2.112/2.2/1.0/16_005/0000193

Název projektu: Nákup nákladního automobilu a vybavení do rybářství

Cíl projektu: Investice, vybavení odpovídající technikou pro vyšší konkurenceschopnost

Výsledek projektu: Výsledkem projektu je pořízení nákladního auta pro transport, transportní bedny a odchovné kapacity do líhně. Veškeré vybavení bude dále využíváno i po době udržitelnosti v rybničním hospodářství žadatele.

 

Publicita projektů z OP Rybářství

Číslo projektu: CZ.10.2.102/2.2/1.0/19_016/0000995

Název projektu: Vybavení do rybářství

Cíl projektu: Investice, vybavení odpovídající technikou pro vyšší konkurenceschopnost

Výsledek projektu: Výsledkem projektu bude pořízení vybrané techniky a vybavení pro rybářství. Veškeré vybavení bude dále využíváno i po době udržitelnosti v rybničním hospodářství žadatele.

 

Obnova kulturní památky 2018

V průběhu roku 2018 se nám podařilo zrealizovat opravu klasicistních i barokních vstupních vrat a vstupních dveří v budově Šlechtické akademie na 3. nádvoří zámku Kinských ve Žďáře nad Sázavou.

Toto jsme dokázali uskutečnit také díky finanční dotaci, kterou jsme získali od města Žďár nad Sázavou a Kraje Vysočina.

Za tuto podporu jim velmi děkujeme.

 

Oprava cyklistické trasy Euro-Velo č. 4 pokračuje

V roce 2018 byl opraven další úsek cyklistické trasy od hráze Velkého Dářka směrem k Polničce v délce 0,83 km. Lesní cesta slouží k odvozu dříví, je hlavní přístupovou cestou do chatové oblasti pod hrází Velkého Dářka a intenzivně využívanou cyklotrasou. Opravu podpořil Kraj Vysočina – Fond Vysočiny dotací ve výši 0,5 mil. Kč.

Pracovní příležitosti

Historie rodu Kinských

Rod Kinských patří mezi nejstarší českou rodovou šlechtu. Poprvé byl zmiňován počátkem 13. století za panování krále Přemysla Otakara I. Původním sídlem jejich předků byla vesnická tvrz Vchynice u Lovosic, odkud mají i své jméno –Wchynští. To se během staletí přeměnilo na dnešní podobu Kinští. Generace rozvětveného rodu se díky svým zásluhám a rostoucímu jmění domohly vzestupu. Z původních vladyků a rytířů se stala hrabata a knížata s rodovým znakem, ve kterém jsou umístěny tři vlčí zuby v rudém poli.

 

Erb rodu Kinských

 

Od roku 1628 je císařským výnosem potvrzen dědičný titul pánů Kinských. Členové rodu Kinských zastávali posty nejvyšších kancléřů, nejvyšších lovčí, získali pět rytířů řádu Marie Terezie a osm rytířů řádu Zlatého rouna. Po řadu století sídlili na dědičném panství Chlumec nad Cidlinou, aby v prvé polovině 20. století převzali sňatkem také správu panství Žďár nad Sázavou. Pro protinacistické postoje rodiny uvalili němečtí okupanti na jejich majetek nucenou správu, po válce pak byl zestátněn. Příslušníci rodu odešli do zahraničí, hrabě Radslav se uchýlil do Francie, kde působil jako světově známý vědec v reprodukční imunologii.

 

Novodobá historie tohoto starobylého českého šlechtického rodu se začala psát v roce 1992, když hrabě Radslav Kinský si převzal zestátněný majetek. V restitucích mu byl  vrácen zámek (bývalý cisterciácký klášter) ve Žďáře nad Sázavou, ke kterému patří i zemědělský statek s lesy (5600 hektarů), rybníky (470 hektarů) a polnostmi (180 hektarů). 
Ve smyslu rodové tradice, že majetek není něco, co slouží výhradně nám, ale je to věc, která slouží ve prospěch národa, přistupuje Radslav Kinský k obnově a hospodaření na celém restituovaném majetku. 

 

Za pomoci vytvořeného týmu odborníků znalých místních poměrů se podařilo vytvořit jeden funkční celek, jehož hlavním cílem byla obnova chátrajících objektů, zajištění vypracování nového lesního hospodářského plánu s cílem zajistit zachování a obnovu lesa jako národního bohatství tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí. Dalšími z hlavních cílů bylo hospodařit na zemědělském půdním fondu, pokračovat v dobré tradici žďárského rybníkářství, udržet kmenová hejna plemenných ryb, zaměřit se na opravy a údržbu sádek a rybníků. 

 

Výčet činností a akcí za více než 15 let od návratu je velice obsáhlý. Od oprav střešních krytin, fasád, oken, interiérů, bytových a provozních jednotek, kulturních památek, přes opravy cest, komunikací, opravy sádek, hrází a výpustí, odbahnění rybníků až po zbudování zcela nových provozoven jako je obchodní dům se zahradním a dřevařským centrem.

 

Hrabě MVDr. Radslav Kinský

 

Zasloužilého odpočinku a těšení se z vykonané práce se hrabě Kinský bohužel nedočkal, neboť jej předběhla těžká nemoc, které podlehl dne 12.října 2008 ve věku 80 let. V započatém díle nyní pokračují jeho synové Constantin a Charles Nikolas Kinští. 

 

Constantin Kinský se zasloužil o vybudování interaktivního muzea s názvem Muzeum nové generace se zaměřením na baroko a období budování cisterciáckého kláštera. Dále se zabývá poradenstvím ve finančním sektoru. Od roku 2011 do roku 2017 předsedal Francouzsko-české obchodní komoře.

 

Hrabě Constantin Kinský

 

Jeho manželka, Marie Kinsky, je zakladatelkou kulturního programu na Zámku Žďár nad Sázavou a Muzea nové generace, kde má na starosti kulturní a vzdělávací program. Marie Kinský je mimo jiné zakladatelka a ředitelka neziskové organizace Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA a mezinárodního festivalu současného tance KoresponDance, která se dlouhodobě věnuje podpoře a rozvoji současného umění v České republice v mezinárodním a mezioborovém kontextu. 

 

Hraběnka Marie Kinsky

Kontakt

KINSKÝ Žďár, a.s.

Zámek 1/1

591 01 Žďár nad Sázavou

 

IČO: 46901523

DIČ: CZ46901523

datová schránka: j8her3j

 

tel.: +420 566 628 861, +420 737 215 276 - informace Obchodní dům KINSKÝ, Bezručova 4

tel.: +420 566 620 946 – sekretariát firmy, Zámek 1/1

e-mailová adresa pro zasílání daňových dokladů: fakturace@kinsky-zdar.cz

 

Kinský Žďár

Kontaktní osoby:

Sekretariát

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Sekretariát asistentka vedení společnosti Bc. Kateřina Škapa 566 620 946 734 137 729 k.skapa@kinsky-zdar.cz

Rybárna

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Vedení vedoucí OD a Rybárna Jaroslav Žwak 564 565 210 739 139 829 j.zwak@kinsky-zdar.cz

Ekonomicko-správní oddělení

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
ekonomická ředitelka Ing. Hana Blažková 724 614 819 h.blazkova@kinsky-zdar.cz
fakturantka Lenka Balážová 564 565 226 737 215 270 l.balazova@kinsky-zdar.cz
účetní Ing. Blanka Bořilová 564 565 221 730 176 181 b.borilova@kinsky-zdar.cz
mzdová účetní Ing. Hana Mičková 564 565 222 731 564 233 h.mickova@kinsky-zdar.cz
účetní Blanka Sýkorová 564 565 223 733 181 436 b.sykorova@kinsky-zdar.cz
asistentka majetko-správní oddělení Ing. Jiřina Vernerová 732 183 232 j.vernerova@kinsky-zdar.cz

Lesnictví

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Lesnictví lesní rada Ing. Jan Sovák 564 565 227 603 847 812 j.sovak@kinsky-zdar.cz
Lesnictví vedoucí lesního provozu Ing. Radek Koudela 564 565 225 724 523 918 r.koudela@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Borky hajný Jan Holcman 564 565 227 739 294 939 j.holcman@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Žákovice hajný Ing. Tomáš Soukup 564 565 227 603 716 636 t.soukup@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Dářko hajný Tomáš Litochleb 564 565 227 735 120 015 t.litochleb@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Cikháj hajný Miroslav Litochleb 564 565 227 737 215 280 m.litochleb@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Cikháj hajný Fidler Ondřej 734 201 531
Lesní úsek Polnička hajný Ing. Petr Novotný 564 565 227 737 215 273 p.novotny@kinsky-zdar.cz
Lesní úsek Hamry hajný Ing. Jaroslav Stránský 564 565 227 737 215 272 j.stransky@kinsky-zdar.cz

Rybářství

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Rybářské středisko Žďár n. Sáz. vedoucí provozu Petr Kulhánek 566 621 147 602 786 352 p.kulhanek@kinsky-zdar.cz
Rybářské středisko Žďár n. Sáz. zástupce vedoucího provozu Ing. Martin Melichar 566 621 147 603 514 367 m.melichar@kinsky-zdar.cz
Rybářské středisko Herálec u Humpolce vedoucí střediska Ing. Michal Pavlíček 569 445 120 733 120 774 heralec@kinsky-zdar.cz

Zemědělství

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
vedoucí úseku zemědělství Petr Kulhánek 566 621 147 602 786 352 p.kulhanek@kinsky-zdar.cz

Obchodní dům

Činnost Pozice Jméno Telefon Mobil E-mail
Vedení vedoucí OD Jaroslav Žwak 564 565 210 739 139 829 j.zwak@kinsky-zdar.cz
Informace 566 628 861 737 215 276 obchod@kinsky-zdar.cz
Domácnost vedoucí oddělení Martina Kohoutová 737 215 276 m.kohoutova@kinsky-zdar.cz
Nářadí vedoucí oddělení Jaroslav Lacina 731 159 212 j.lacina@kinsky-zdar.cz
Zahradní centrum vedoucí oddělení Klára Ambrožová 734 558 724 zahrada@kinsky-zdar.cz