Věrnostní karty

Podmínky zákaznického programu OD KINSKÝ Žďár

 

Provozovatel obchodu OD KINSKÝ Žďár odměňuje své věrné zákazníky poskytnutím zákaznických karet.

 

Zákaznická karta je nepřenosná a po splnění stanovených podmínek opravňuje držitele k čerpání lukrativních slev na zboží a služby prodávané v obchodě OD KINSKÝ Žďár. Tyto podmínky se vztahují pouze na karty zákaznické. Na jiné typy karet vydávané provozovatel obchodu OD KINSKÝ Žďár (např. karty zaměstnanecké) se tyto podmínky nevztahují.

 

I. Získání zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár

Zákaznickou kartu OD KINSKÝ Žďár může získat jakýkoliv zákazník, tedy, jak podnikatel (právnická či fyzická osoba), tak nepodnikající fyzická osoba, pokud splní níže uvedené podmínky. Podnikatelům může být na jedno IČO vydáno až 10 ks zákaznických karet OD KINSKÝ Žďár, nepodnikající fyzické osobě mohou na její jméno a příjmení být vydány max 3 zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár.

Zákazník může písemně zažádat o vydání zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár na obchodě OD KINSKÝ Žďár ve Žďáře nad Sázavou na ul. Bezručově 4 takto:

- Na obchodě zákazník řádně vyplní a podepíše formulář žádosti, který obdrží na oddělení informací. Pracovníci informací zákazníkovi s vyplněním žádosti pomohou. Zákaznická karta bude zákazníkovi vystavena a v okamžiku předání bude aktivní.

Nedílnou součástí každé žádosti je i písemný souhlas zákazníka s použitím jeho osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení. Tento souhlas je nezbytný pro fungování věrnostního programu, v jehož rámci je zákazník seznamován se speciálními nabídkami.

Slevový režim zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár nového zákazníka.

V případě nově vydané zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár bude zákazníkovi poskytnuta sleva dle čl. II. těchto podmínek.

 

II. Podmínky poskytnutí slevy

  1. Do celkové ceny nákupů, rozhodné pro udělení slevy, budou zahrnuty jen částky, které byly zákazníkem za zboží/služby skutečně zaplaceny a pouze za předpokladu, že zakoupené zboží nebylo zákazníkem vráceno. Do celkové ceny nákupů se nezahrnují částky zaplacené zákazníkem za externí služby (např. půjčovna, přířez apod.). V případě, že zákazník nepředloží před zahájením markování zboží pracovníkovi pokladny marketu zákaznickou kartu OD KINSKÝ Žďár k načtení kódu karty, nebude mu na tento nákup poskytnuta sleva a cena takového nákupu nebude ani započítána do celkové ceny nákupů rozhodné pro vznik nároku na příslušnou slevu. Předložení zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár pro dodatečné uplatnění slevy či načtení hodnoty nákupu není možné.

  2. Slevy na základě zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár se neposkytují na zboží v akci. Slevu poskytovanou na základě zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár nelze uplatnit společně s žádnou jinou slevou (např. se slevovými kupony v letácích či na základě kuponů vystavených třetími osobami atd.)

  3. Výše slev na zákaznické karty je poskytována takto:

  4. slevu ve výši 5 % z ceny zboží včetně DPH obdrží zákazníkn při registraci.

  5. slevu ve výši 10 % z ceny zboží včetně DPH obdrží zákazník, když celková cena jeho nákupů zboží/služeb uskutečněných v OD KINSKÝ Žďár a evidovaných na zákaznické kartě v uplynulých 12 měsících dosáhne částky alespoň 100.000, - Kč včetně DPH. Sleva ve výši 10 % bude zákazníkovi poskytována z každého dalšího nákupu následujícího po splnění podmínky pro vznik nároku na poskytnutí této slevy, a to po dobu jednoho roku ode dne vzniku nároku na poskytnutí této slevy.

  6. Pokud po uplynutí jednoho roku zákazník přestane z důvodu nedosažení stanoveného limitu nákupů za uplynulých 12 měsíců splňovat podmínky pro udělení slevy, bude mu sleva snížena na nižší hodnotu (pokud bude splněn limit pro poskytnutí této nižší slevy) nebo nárok na slevu zcela ztratí, a to až do okamžiku, kdy podmínku pro poskytnutí některé slevy znovu splní.

 

III. Zrušení zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár

V případě, že bude zjištěn jakýkoliv neoprávněný zásah či nepovolená manipulace se zákaznickou kartou ze strany zákazníka či třetí osoby, které takovou manipulaci zákazník umožnil, bude karta okamžitě deaktivována.

Provozovatel OD KINSKÝ Žďár si vyhrazují právo program zákaznických karet kdykoliv ukončit nebo změnit jeho podmínky. V takovém případě nebudou zákazníkům počínaje dnem platnosti ukončení či změny programu připisovány další nákupy na již vydané zákaznické karty OD KINSKÝ Žďár, avšak bude jim poskytnuta taková sleva, na jakou jim vzniklo právo ke dni oznámení o ukončení či změně programu zákaznických karet, a to po celé období, po které jim příslušná sleva náleží dle původně platných podmínek.

Provozovatel OD KINSKÝ Žďár zveřejní informace o ukončení či změně programu zákaznických karet na webu www.kinsky-zdar.cz a dále upozorněním vyvěšeným na informacích OD KINSKÝ Žďár, a to minimálně 5 dní před termínem, kdy ke změně či zrušení zákaznických karet dojde.

 

Tento souhlas bude na žádosti o vystavení zákaznické karty. 

GDPR 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.